Redback-IT en de zorg

De belangrijkste trends

Zowel door demografische oorzaken als door economische en financiële drijfveren is een van de belangrijkste trends in de zorg de behoefte aan EFFECTIVITEITSSTIJGING. Op basis van onderzoeken en daaruit voortvloeiende cijfers is er behoefte om deze stijging zelfs boven de 50% te laten uitkomen. Met dezelfde mensen tweemaal zoveel zorg verlenen. De administratieve druk op medewerkers met meer dan 10% verminderen. De vraagzijde anders benaderen. Inzetten op het vergroten van de zelfredzaamheid, de mantelzorg. Zorg aan cliënten ondersteunen door ICT middelen. Aspecten die niet meer weg te denken zijn uit de discussie over de zorg naar 2025 toe. Het integreren van zowel proces georiënteerde oplossingen als zorg georiënteerde oplossingen is in dit kader een belangrijke bijdrage die de ICT leverancier kan bieden.

Er wordt een grotere participatie van de cliënt zelf en zijn omgeving verwacht. En aan de zorgverleners kant ontstaan nieuwe, met name lokale, COALITIES. Patiënten, ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, ergotherapeuten, kortom allerlei zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers, zorginstellingen, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en niet in de laatste plaats gemeenten zullen op verschillende manieren, tijdstippen en in verschillende samenstellingen verbindingen aangaan om zorg te verlenen. Informatiedeling en -uitwisseling wordt daarbij een cruciale behoefte voor alle stakeholders in deze coalities. Het faciliteren van deze deling en uitwisseling en het veilig beheren en transporteren van de gegevens van de cliënten is een expertise die de ICT leverancier moet bezitten en kunnen omzetten in goed werkende en begrijpelijke informatiesystemen en architectuur.

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Dat is bekend. Wat vandaag nieuw is, is morgen al weer oud en overmorgen ingehaald. Toch zijn er al goed toepasbare middelen en applicaties die het verlenen van de zorg ondersteunen. Verschillende leveranciers leveren geïntegreerde systemen waarmee de werkzaamheden van de zorgverleners worden ondersteund en de cliënt wordt geholpen zo lang mogelijk op zo veel mogelijk vlakken zelfredzaam te blijven. De INTEGRATIE en het BEHEREN EN ONDERHOUDEN van de verschillende applicaties maakt samenwerken op het gebied van ICT onontbeerlijk. De gebruikers volgend, luisterend naar hun wensen, met begrip voor de onderliggende processen en achterliggende zorggedachten, kan de ICT leverancier een sleutelrol vervullen door de beschikbaarheid van informatie, systemen, applicaties en oplossingen te borgen. Daarbij zal de behoefte aan de invulling van het SPOC (single point of contact)-principe, één plaats waar alle aanvullende behoeften, veranderingen en incidenten kunnen worden gemeld en vervolgens volgens afspraak worden opgelost en ingevuld doen toenemen. De ICT leverancier kan in dit speelveld een belangrijke rol innemen door niet terug te deinzen voor deze rol.

Onze visie

19b1c85dWij zien voor de komende jaren bovengenoemde trends in de markt. Zorgoplossingen, kantooromgevingen, informatiesystemen, middelen,  toepassingen en datacenters integreren steeds verder en de verschillen zijn voor de gebruiker niet interessant. De beschikbaarheid van toepassingen, de werking van middelen en de deling en uitwisseling van informatie, ongeacht het gebruikte device, de plaats (van gebruiker en van data) en de verbinding, is wat het verschil maakt tussen goed en slecht. Daarbij neemt de zorg om de veiligheid van data verder toe. Wij zien daarbij ICT als middel, vaak ook als ‘driver’ voor de business, maar nooit als doel op zich. De mens maakt het verschil en de techniek mag niet leidend zijn.

Onze kenmerken zijn passie, transparantie, alert, klantgerichtheid en eenvoudig.

Als onze klant betekent u alles voor ons. Als u ons eenmaal gevonden heeft, willen wij u niet meer kwijt als klant. Daarom kunt u ons, over alles, ook wat u bezig houdt op het gebied van ICT, vragen stellen. Wij geven u altijd antwoord en doen dat met kennis van zaken. Zowel op het gebied van ICT, onze business, als op het gebied van uw business. Alleen wanneer wij weten wat uw business nodig heeft, zijn wij in staat u optimaal te ondersteunen.

Wij willen voor u een partner zijn waarmee u kunt praten over ICT oplossingen, andere business modellen, over veiligheid en betrouwbaarheid, mobiliteit en verbindingen en die doet wat zij beloofd. Alleen wanneer u ons uitstekend vindt, zijn wij tevreden.

Redback-IT en de zorg?

Voor de aanbieders van zorg, de deelnemers in de eerder genoemde coalities is alles rond de ICT omgeving geen kerntaak. Een omgeving in het primaire proces van de zorgverlener en een omgeving die operationeel zorgvragen kan invullen. Een omgeving met cliënt gerelateerde privacy gevoelige gegevens. Een omgeving die is opgebouwd met verschillende leveranciers en gebruik maakt van verbindingen voor de deling en uitwisseling van benodigde informatie. Een omgeving die is opgebouwd uit onderdelen die beheer en onderhoud nodig hebben. Maar bovenal een omgeving die is gebouwd rond de uitgesproken behoeften van de gebruikers. Die ertoe leidt dat de beoogde doelstellingen worden gehaald en de organisatie versoepeld. Waarbij de behoeften van de mensen leidend zijn en niet de techniek.

Proces georiënteerd

De systemen welke nodig zijn ter ondersteuning van de primaire processen. Zoals administratie, planning en registratie, moeten proces georiënteerd zijn. De toenemende bureaucratie kan door ICT hanteerbaar worden gemaakt. Wanneer informatie op de juiste manier ontsloten wordt en de vastlegging geoptimaliseerd wordt, afgestemd op de gebruikers, ondersteunt automatisering de processen. Om dit te bereiken is kennis nodig van de mogelijkheden en van de processen die moeten worden ondersteund. Daarnaast is het belangrijk de gebruikers te begeleiden zodat de acceptatie van de toenemende rol van informatiesystemen groter wordt.

Zorg georiënteerd

De zorg moet anders worden georganiseerd. Enerzijds door meer op lokaal niveau te zorgen, uitgevoerd door de eerder genoemde coalities. Eén aspect daarbij is de uitwerking van het (ver)zorgen in de eigen huiselijke omgeving van de zorgvrager. Zorg op maat, geleverd in de comfortabele, vellige en bekende omgeving van de cliënt. De rol van ICT in dit proces is om registratie- en waarnemingstaken te automatiseren, gegevens te verzamelen en te transporteren. Gedacht kan worden aan oplossingen die vitale functies registreren, aanwezigheid waarnemen en medicijngebruik motiveren en stimuleren. Daarnaast kan het alarmeren en aansturen van verschillende (nood)scenario’s tot de taken van de ICT systemen behoren. De menselijke zorgfactor kan deels worden gesteund of vervangen door oplossingen waarbij cliënt en zorgverlener niet tegenover elkaar hoeven te zitten. Denk hierbij aan beeldbellen en ketenafspraken omtrent het zorg- of herstelplan.

Anderzijds kunnen gelijksoortige oplossingen ook waarde hebben en efficiëntie verhogen in intramurale zorgomgevingen. Wel moeten de oplossingen ondersteunend zijn aan het zorg-of herstelplan.

Partners

Redback-IT realiseert zich dat het, in dit complexe speelveld, bijna onmogelijk is om al de gevraagde oplossingen geheel autonoom en zelfstandig te ontwerpen, configureren, installeren, testen en operationeel te houden. Het is onze sterke overtuiging dat op dit vlak het samenwerken met de juiste partners het verschil maakt.

Belangrijk daarin is dat wij op het gebied van beheer en onderhoud de primaire speler willen zijn. De SPOC die er voor zorgt dat incidenten worden opgepakt, geanalyseerd en op basis van de gemaakte afspraken worden opgelost.

Privacy georiënteerd

Voldoen aan wet- en regelgeving is in de zorg een terugkerend thema. De wet- en regeldruk neemt toe, bijvoorbeeld door striktere vereisten rond het opslaan en bewaren van patiëntgegevens. Deze en andere ontwikkelingen hebben veel impact op de inzet van ICT in de zorg. Hoe zijn de regels in ICT-systemen geborgd? Zo is er de wettelijk vereiste dat medische gegevens over patiënten alléén toegankelijk zijn voor zorgverleners die rechtstreeks bij de behandeling van die patiënten betrokken zijn. Hoe is dat bij u in de systemen geborgd?

Redback-IT zorgt ervoor dat aangeboden oplossingen voldoen aan de gestelde wettelijke eisen en aan intern gemaakte afspraken.

Tot slot

Wij geloven dat de inbedding van M-health in zorgsystemen een belangrijke succesfactor is. Er is daarom inzicht nodig in de knelpunten die bestaan in de manier waarop de zorg is georganiseerd en die ervoor zorgen dat M-health oplossingen niet worden geaccepteerd. Deze knelpunten kunnen op diverse gebieden liggen, zoals vergoeding, schotten tussen verschillende zorgonderdelen, of het gebrek aan financiële prikkels. Wij zijn bereid en in staat om deze knelpunten snel en puntig in beeld te brengen zodat het uitrollen en implementeren van M-health een succes kan worden.

Wanneer zorgverleners en zorgvragers onbekend zijn met de mogelijkheden van M-health en weinig kennis hebben over het gebruik is dat een belemmering voor de toepassing ervan. Wij begrijpen de terughoudendheid en willen ons inzetten om de zorgprofessionals meer gebruik te laten maken van m-health oplossingen. Dit kan onder andere door trainingen en pilots. Pas als de beoogde doelstellingen zijn gehaald is er sprake van een succes.

Voor de vele verschillende devices bestaan duizenden gezondheid- en welnessapps. Soms is het onduidelijk wat deze toepassingen toevoegen aan de zorg. Wij zijn van mening dat het grondig analyseren van de kwaliteit en effectiviteit van deze apps, een belangrijke bijdrage levert aan het succes ervan. Daarom zijn wij bereid om dergelijke onderzoeken en analyses, samen met onze partners, uit te voeren. Als voorstudie voor de werkelijke uitrol en implementatie.

Leave a Reply